Zilux IT AB – ANVÄNDARAVTAL

1. ALLMÄNT OM ANVÄNDARAVTALET

Följande allmänna villkor (”Användaravtalet”) gäller för Zilux IT AB:s tillhandahållande av tjänster och lagringsyta (”Tjänsten”). Zilux IT tillhandahåller både betalversioner och gratisversioner av Tjänsten.

2. FÖRETAGSINFORMATION

Säljaren/tillhandahållare av Tjänsten: Zilux IT AB, org.nr 559238-2633 (”Zilux IT” eller “vi”)
Adress: Katarinas Väg 3, 192 68 Sollentuna
Support: hello@zilux.se

”Kunden” avser den konsument eller juridiska person som beställer Tjänsten. Användaravtalet blir endast bindande mellan Kunden och Zilux IT och Kunden får endast använda Tjänsten om (a) Kunden är en konsument som vid avtalstillfället har fyllt 18 år; eller (b) Kunden är en juridisk person och Användaravtalet har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen. Kund som är juridisk person ansvarar även för att dess användare av Tjänsten följer detta Användaravtal på samma sätt som Kunden. Med ”användare” avses de personer som fått tillgång till Tjänsten via Kunden, t.ex. genom inloggningsuppgifter eller API-nycklar.

3. PROGRAMVARA OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter och övriga rättigheter till rekommenderade programvaror ("Programvarorna") i tjänsten innehas av dess utgivare/licensgivare. Kunden erhåller ingen rätt av vad slag det vara må till programvarorna utöver vad som uttryckligen framgår av utgivare/licensgivares användaravtal.

Zilux IT lämnar ingen garanti av vad slag det vara må att Programvarorna svarar mot Kundens behov eller att Programvarorna kan användas utan störningar eller fel.

4. TJÄNSTEN, TILLGÄNGLIGHET, M.M.

Tjänsten består av de tjänster, system, information och produkter (inklusive Programvarorna) som från tid till annan framgår av beskrivningen av Tjänsten på Zilux ITs hemsida (www.zilux.se och dess underdomäner) (”Hemsidan”). Zilux IT åtar sig att, i enlighet med Användaravtalet och på det sätt som från tid till annan beskrivs på Hemsidan, ge Kunden tillgång till Tjänsten på av Zilux IT tillhandahållna servrar samt tillse att servrarna står i förbindelse med Internet. Kunden är medveten om och accepterar att Kundens användande av Tjänsten är beroende av att Kunden har tillgång till internetuppkoppling. Det åligger Kunden att själv bekosta och upprätthålla sådan internetuppkoppling.

Zilux IT åtar sig att vidta skäliga åtgärder för att tillse att Tjänsten är tillgänglig över Internet dygnet runt. Zilux IT förbehåller sig dock rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om Zilux IT finner det påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Zilux IT ska, om möjligt, i god tid informera Kunden om planerade avbrott i Tjänsten. Kunden är dock införstådd med att hela eller delar av Tjänsten kan komma att stängas ned med omedelbar verkan för det fall Zilux IT bedömer det vara nödvändigt av exempelvis säkerhetsskäl. Zilux IT förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och att ensidigt ändra, göra tillägg till och på annat sätt justera villkoren i detta Användaravtal. Zilux IT ska informera Kunden, via Tjänsten, på Hemsidan eller genom e-post till av Kunden angiven e-postadress, om sådana förändringar i villkoren för Användaravtalet och/eller sådana väsentliga ändringar i Tjänsten som Zilux IT genomför. För det fall Kunden inte accepterar sådan väsentlig ändring av Tjänsten eller villkoren i Användaravtalet, ska Kunden äga rätt att inom trettio (30) dagar från det att Zilux IT informerade Kunden om ändringarna, säga upp Användaravtalet till att upphöra vid utgången av innevarande betalningsperiod. Kund som inte har sagt upp Användaravtalet senast trettio (30) dagar efter det att Zilux IT informerat om ändringarna ska anses ha accepterat ändringarna.

Zilux IT ansvarar för att information som skickas ut från Zilux ITs system till Kunden är i samma form som då Kunden lagrade informationen i Zilux ITs server. Zilux IT svarar dock inte för störning eller förvrängning av informationen som sker vid internetöverföring. Tjänsten ger inte skydd mot virus eller annan skadlig kod och Kunden är införstådd med att öppnande av filer sker på Kundens egen risk. Zilux IT lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet och tar inte heller ansvar för att Tjänsten ska vara felfri, att det data som Kunden lagrar på Tjänsten alltid kommer finnas tillgänglig eller att Kundens data skall finnas tillgänglig över tid.

Zilux IT och dess anställda har inte själva omedelbar tillgång till den information som lagras av Kunden genom Tjänsten och utövar ingen övervakning av den information som lagras av Kunden.

Kund är införstådd med att det, för de programvaror som är tillgängliga i syfte att automatiskt säkerhetskopiera innehåll till Tjänsten, är Kundens ansvar att själv välja om filer som tas bort lokalt på datorn också ska tas bort från Tjänsten alternativt om Tjänsten ska användas för arkivering (d.v.s. inga filer tas bort). Detta görs vid installation eller senare under inställningar i Programvarorna. Om möjlighet för arkivering saknas i Tjänsten så ansvarar Kunden för att de filer som ska lagras på Zilux ITs servrar även finns lokalt i Kundens dator, s.k. spegling.

Tjänsten kan innehålla funktioner som erbjuds via s.k. tredjepartsleverantörer. Zilux IT ansvarar inte för dessa funktioner utan Kunden ansvarar själv för eventuella specifika villkor gentemot dessa leverantörer.

Om någon del av Programvarorna erbjuds med en öppen källkodslicens, görs denna licens tillgänglig för dig via tredje part och bestämmelserna i sådan tredje parts licensvillkor blir då tillämpliga för Kunden och kan därmed komma att åsidosätta eller ändra något eller några av villkoren i detta Användaravtal. Det är därför viktigt att Kunden läser igenom sådana eventuella licensvillkor från tredje part.

Zilux IT lämnar inga garantier gällande hastighet, latens eller att det finns tillgängligt lagringsutrymme i Tjänsten. Zilux IT förbehåller sig rätten att begränsa hastighet eller antalet förfrågningar per minut för överföringar till och från Tjänsten. Zilux IT förbehåller sig rätten att justera dessa gränser när som helst.

5. KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Kunden ansvarar själv och ska bära samtliga kostnader för att Kunden har tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja Tjänsten till dess fulla kapacitet, innefattande men ej begränsat till internetuppkoppling samt telefon-, data-, hårdvaru- och mjukvaruutrustning.

Kunden är ensam och exklusivt ansvarig för all information som Kunden lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Kunden lagrar på Zilux ITs servrar (”Innehållet”).

Kunden förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och Zilux ITs vid var tid gällande instruktioner, vilka tillgängliggörs bl.a. via Hemsidan, per mail eller i Programvarorna. Kunden äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten för att ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot tillämplig dataskyddslagstiftning) eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Kunden åtar sig även att inte använda Zilux ITs varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Zilux IT.

Kunden äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten eller utrymme på Zilux ITs servrar för annat ändamål än utnyttjande av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal. Kunden ska inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten utan att först skriftligt ha avtalat med Zilux IT härom. Kunden får heller inte nyttja Tjänsten som en del i automatiserade processer för andra mjukvaruapplikationer eller i samband med massutskick av information eller som stöd för allmänt tillgänglig fildelningstjänst.

Genom godkännande av detta Användaravtal lämnar Kunden sitt samtycke till att Zilux IT får behandla Innehållet, samt avslöja Innehållet för det fall Zilux IT är skyldigt att göra det i syfte att (a) uppfylla skyldighet enligt gällande rätt; (b) upprätthålla Användaravtalet; (c) besvara påståenden att Innehållet utgör intrång i tredje mans rättighet eller annars står i strid med gällande rätt; eller (d) skydda Zilux ITs, dess användares eller allmänhetens intressen, rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

Kunden är införstådd med att tillhandahållandet av Tjänsten och lagring av Innehållet kan innefatta (a) överföring via olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och bearbeta Innehållet i enlighet med tekniska krav för anslutning av nätverk eller anordningar.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vid registrering ska Kunden lämna de person- och adressuppgifter som begärs under registreringsförfarandet samt hålla Zilux IT informerat om eventuella förändringar i sådana uppgifter under avtalstiden. Kund som är en juridisk person ska även lämna information om den eller de kontaktpersoner som ska ha tillgång till Tjänsten för den juridiska personens räkning.

Zilux IT samlar in och behandlar de personuppgifter om Kunden eller Kundens kontaktpersoner som anges i registreringsförfarandet (”Personuppgifterna”) i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Användaravtalet. Zilux IT är personuppgiftsansvarig för denna behandling och kommer i samband med denna alltid värna om Kundens eller Kundens kontaktpersoners personliga integritet och sträva efter att skydda Personuppgifterna på bästa sätt. Zilux IT följer vid var tid gällande lagar och regler om dataskydd, såsom EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (“GDPR”), till GDPR tillhörande kompletterande nationell lagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning.

I samband med tillhandahållandet av Tjänsten kan Zilux IT från tid till annan komma att behandla personuppgifter för Kundens räkning. För sådan behandling av personuppgifter är Kunden personuppgiftsansvarig och Zilux IT kommer att behandla personuppgifterna.

Om Kunden avser ladda upp objekt innehållande personuppgifter i Tjänsten så måste dessa objekt vara krypterade.

För mer information om Zilux ITs personuppgiftsbehandling, vänligen läs Zilux ITs integritetspolicy, integritets policy. Där beskrivs vilka kategorier av personuppgifter Zilux ITs samlar in från Kunden, hur dessa personuppgifter behandlas och för vilka syften. Vidare framgår av integritetspolicyn vilka rättigheter Kunden eller Kundens kontaktpersoner har gentemot Zilux IT beträffande den personuppgiftsbehandling som Zilux IT utför.

7. LÖSENORD M.M.

Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Kunden har begärt och Zilux IT har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. Zilux IT äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal.

8. SUPPORT AV TJÄNSTEN

Support av Tjänsten tillhandahålls främst till de Kunder som betalar för Tjänsten. Kunder som inte betalar för Tjänsten hänvisas till Hemsidan eller till dokumentation för de program kunden använder för att ansluta till tjänsten.

9. BETALNINGSVILLKOR

Har Kund överskridit gränsen för gratis lagring den sista dagen i månaden hos Tjänsten så kommer Kund att debiteras för hela mängden data av Zilux IT via månatlig faktura. Försäljning av foto-paket eller individuella fotografier via Tjänsten debiteras vid utbetalning. Debitering sker i enlighet med Zilux ITs vid var tid gällande prislista för Tjänsten, som publiceras på Hemsidan, om inget annat överenskommits mellan parterna.

Zilux IT förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar ska dock bli gällande först efter det att Zilux IT har publicerat ny prislista på Hemsidan och informerat Kunden om prisändringarna. För det fall Kunden inte accepterar prisändringen, har Kunden rätt att inom tretio (30) dagar från det att Zilux IT informerade Kunden om ändringarna, säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande, varvid Tjänsten då behålls under eventuell resterande redan betald period för att sedan avslutas. Kund som inte har sagt upp Användaravtalet inom denna tidsfrist ska anses ha accepterat ändringarna.

Tjänsten faktureras per mängd lagrad data i Tjänsten eller per försäljning av foto-paket eller individuella fotografier via Tjänsten. Efterfakturering/kreditering kan förekomma. Vid betalning mot faktura förbehåller sig Zilux IT rätten att ta ut en fakturaavgift i enlighet med Zilux ITs vid var tid gällande prislista.

För det fall Kund inte har erlagt betalning i enlighet med fakturan ska Zilux IT äga rätt att stänga av hela eller delar av Tjänsten till dess Kunden har erlagt full betalning. Om Kunden inte betalar, trots påminnelse från Zilux IT, ska Zilux IT äga rätt att omedelbart säga upp Kundens Användaravtal. Vid försenad betalning har Zilux IT vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, för inkassokostnader samt rätt till dröjsmålsränta enligt lag.

Kunden ansvarar för att meddela Zilux IT för det fall faktureringsuppgifterna behöver ändras. Om Kundens angivna e-postadress är felaktig, eller om fakturan annars inte kommer fram till Kundens e-postadress, har Zilux IT rätt att mot avgift istället skicka en pappersfaktura.

Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Användaravtalets upphörande eller vid avaktivering, oavsett orsaken till Användaravtalets upphörande eller när i tiden sådant upphörande sker.

10. ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENT

Om du använder Tjänsten i egenskap av konsument, tillämpar Zilux IT 14 dagars ångerrätt, i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning, från den dag då ditt användarkonto registrerades på Hemsidan. Om du har för avsikt att göra ångerrätten gällande, behöver du meddela Zilux IT via e-post till hello@zilux.se inom ovan nämnda tid. Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du även använda det standardformulär som finns tillgängligt på Konsumentverkets webbplats.

11. ANSPRÅK PÅ GRUND AV KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Om anspråk riktas mot Zilux IT eller talan förs mot Zilux IT på grund av Kundens användning av Tjänsten, åtar sig Kunden att hålla Zilux IT skadeslöst för all skada som Zilux IT åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning att Kunden dels inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Zilux IT om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Zilux IT, dels har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

12. ANSVARSBEGRÄNSNING

Zilux IT ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador (t.ex. ekonomisk skada, inkomstbortfall eller förlust av data) som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. Zilux IT ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten.

I den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning ansvarar Zilux IT inte heller för direkt skada som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten.

Zilux ITs ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda årliga avgiften för Tjänsten enligt detta Användaravtal, dock maximalt 10.000 kr. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Zilux IT. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sina syften.

Zilux ITs ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

Zilux ITs ersättningsskyldighet enligt denna punkt ska, i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning (inkl. gällande konsumentskyddslagstiftning), inte gälla om Kund inte betalar för sin largrade data på Tjänsten.

13. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Detta Användaravtal träder i kraft på dagen för Kundens tecknande av Tjänsten genom registrering via Hemsidan och gäller tills vidare. Användaravtalet kan sägas upp av vardera parten till utgången av den pågående betalningsperioden förutsatt att uppsägning sker senast trettio (30) dagar före betalningsperiodens utgång. Motsvarande uppsägningstid gäller för det fall Kunden vill nedgradera kontots storlek eller avaktivera aktiverade betaltjänster inom ramen för Tjänsten. Om Användaravtalet inte sägs upp senast trettio (30) dagar före utgången av den aktuella betalningsperioden ska Användaravtalet förlängas med en period motsvarande längden på den senaste betalningsperioden med trettio (30) dagars uppsägningstid.

Kunden kan i första hand säga upp Användaravtalet via sitt konto för Tjänsten. Om inloggningsuppgifter saknas går det bra att skicka ett skriftligt meddelande om uppsägning till Zilux IT. Zilux IT kan då komma att kräva att den som vill säga upp Användaravtalet styrker sin identitet.

Vid uppsägning av Användaravtalet har Kunden tillgång till Tjänsten för den resterande tid som Kunden redan erlagt betalning för. Det åligger Kunden att själv tömma sitt konto före det att avtalstiden för Tjänsten löper ut. Om så ej sker behåller Zilux IT de kvarvarande filerna i två (2) månader i det fall en återaktivering av kontot blir aktuell. Därefter äger Zilux IT rätt att radera kvarvarande filer. För det fall Kunden önskar biträde från Zilux IT för överföring av information, har Zilux IT rätt till ersättning enligt Zilux ITs vid var tid gällande prislista för konsulttjänster för sådant biträde.

Zilux IT förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Användaravtalet och/eller stänga av hela eller delar av Tjänsten (inklusive omedelbart rensa lagringsytan) för Kund som använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller Zilux ITs instruktioner, använder Tjänsten för lagring och/eller överföring av oskäligt stora datamängder eller för orimligt långa datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsten, eller för Kund som Zilux IT i övrigt bedömer riskerar att allvarligt störa användningen av Zilux ITs system eller som uppenbarligen missbrukar Tjänsten.

Kunden är införstådd med att Zilux IT äger rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Kunder till gratisversionen av Tjänsten som varit inaktiva i mer än sex (6) månader. För det fall Zilux IT avser säga upp Användaravtalet på grund av inaktivitet, ska Zilux IT lämna meddelande därom till Kundens e-postadress. Kunden kan då aktivera Tjänsten för att få behålla Tjänsten med samma villkor som tidigare. För det fall Kunden inte har aktiverat Tjänsten inom en (1) månad från mottagande av sådant meddelande om uppsägning, ska Zilux IT äga rätt att avsluta Kundens konto och rensa lagringsytan.

Zilux IT äger vidare rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan om Kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.

Vid Zilux ITs uppsägning av Användaravtalet på grund av Kundens avtalsbrott förbehåller sig Zilux IT rätten att kräva ersättning från Kunden för all skada Zilux IT lider i anledning av avtalsbrottet.

14. FORCE MAJEURE

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, krig, knapphet på transporter, varor eller energi, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet samt fel i det allmänna data- eller telefonnätet.

15. ÖVRIGT

Kunden ska ej äga rätt att överlåta sina rättigheter eller förpliktelser enligt detta Användaravtal utan Zilux ITs skriftliga medgivande. Zilux IT äger rätt att överlåta sina rättigheter eller förpliktelser enligt detta Användaravtal i sin helhet.

Zilux IT äger rätt att anlita underleverantör för tjänstens funktionalitet och tjänstens utförande av åtagande enligt detta Användaravtal. Zilux IT ansvarar för underleverantör såsom för egen handling.

Meddelanden till Kunden skickas till den e-postadress Zilux IT mottagit av Kunden. Meddelanden från Kunden till Zilux IT kan skickas till hello@zilux.se. Meddelanden ska anses ha kommit Zilux IT tillhanda när Zilux IT bekräftar mottagandet med en personlig referens (ej autosvar).

16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag ska tillämpas på detta Användaravtal.

Vid eventuella tvister är vår målsättning att alltid komma fram till bästa möjliga lösning kring det som skett. Om tvisten inte kan lösas i samförstånd med Zilux ITs support, kan du, om du använder Tjänsten i egenskap av konsument, vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Tvist i anledning av Användaravtalet som inte kan avgöras på annat sätt enligt ovan, ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

Zilux IT AB

Tel: 0707557328
Email: hello@zilux.se
Org.Nr: 559238-2633